Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


Régiók/Gyülekezetek » Nagyenyed régió » Marosgombás

Információk / Elérhetőség
Cím :515203 GÂMBAŞ, str. Bârsei nr. 62, jud. Alba
Lelkész :Sikó Levente Róbert
Telefon :0040 (0) 258 880 275, 0744 831 382
Email :lsiko2001@yahoo.com

Marosgombás (Gâmbaş) a Maros bal partján, Nagyenyedtől 5 km távolságra, a folyó ártere fölé emelkedő teraszon fekszik. A falu határában honfoglalás kori sírokat tártak fel a 19. század végén és a 20. század elején. A település első írásos említése 1231-ből való. Gumbas néven a Somkereki család birtokaként nevezik meg. 1343-ban újra Gumbas, 1360-ban Gymbas formában fordult elő a név. 1332-ben a falunak temploma volt. Papja, Domokos a pápai tizedjegyzék szerint 20 dénárt fizetett. Középkori temploma korán elpusztulhatott, mert 1623-ban, Gelei Katona István püspöksége és Dengelegi Péter esperessége idején, a már korábban protestánssá lett közösségnek egy kis, kőből készült imaháza volt a falun kívül, az udvari szőlőhegy alatt. A 18. század második felében, gróf Kemény Farkas, a „statuum praesidens” főinspektora és Kölönte József, a falu közepén építtetett fatemplomot. A mellé épített haranglábba gróf Kemény Anna adománya, az 1767-ben öntött harang került, amely ma is az egyházközség tulajdona. A harang felirata: „MDCCLXVII. G.K.L.” Ekkor az egyházközség még filia volt, amelyben a miklóslaki, az oláhlapádi és miriszlói lelkészek végezték a szolgálatot. 1828-ban, amikor Tövissi Gergely udvari zárgondnok segédpapi állást létesített, önálló egyházközséggé lett. A 19. század végére megrongálódott fatemplom helyett újat kívánt építeni a gyülekezet. Tervük 1913-ban valósult meg. Egy évi kemény küzdelem után elkészült a ma is meglévő templom. A templomhajó 13,7 m hosszú, 8 m széles, 7 m magas, tornya 25 m magas. A gyülekezet lélekszáma 2011-ben 280. Ez a szám még kevéssel fölötte van a száz évvel ezelőtt itt élő és templomot építő gyülekezet lélekszámának. Templomunk teljes javítása 2011-ben fejeződött be. Lelkipásztorai: Bartha Tamás (1828-1873), Osváth Gyula (1873-1876), Vásárhelyi László (1876-1882), Toth Sámuel (1882-1894), Solymossy Károly (1894-1920), Takács József (1922-1937), Fekete Aladár (1939-1970), Kónya László (1970-1984), Kónya Gerő (1985-1992), Lőrincz Konrád Artur (1993-2003), Sikó Levente Róbert (2003–).