Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


Régiók/Gyülekezetek » Nagyenyed régió » Csombord - Magyarbagó

Információk / Elérhetőség
Cím :515202 CIUMBRUD, str. Progresului, nr. 1, jud. Alba
Lelkész :Boros Imre László
Telefon :0746 080 611
Email :borosok2@yahoo.com

Csombord (Ciumbrud) Nagyenyedtől  négy kilométerre keletre, a Maros bal partján fekszik. Az Árpád kori eredetű település neve személynév -d képzős változa. A személynév alapja a borsikafű nyelvjárási elnevezése. A település nevének első említése Chumburd formában történt 1220-ban, 1343-ban már Chombord alakban jelent meg. 1332-ben a pápai tizedjegyzék szerint a falu papja 36 garast, 1334-ben 2 garas 8 dénárt, 1335-ben 24 dénár pápai tizedet fizetett. A falu 1379-ben a káptalan birtoka volt. A templom, minden valószínűség szerint a 14. században épült. A nyugati kapu a 16. században, gótikus stílusban épült. Ugyanebben a században tért református hitre a falu középkori magyar lakossága is. A tatárjárás pusztításai után újjáépítették a templomot. A szentély boltozatának különböző részei a fontosabb javításokról tanúskodnak. 1702-ben a szentély boltozatát gyönyörű, barokk stukkódíszítéssel látták el. A boltozat központi részén családi címer utal az építtető kilétére: „Ladislau Kemeny de Gyeromonostor 1702”. A templom ajtóit és ablakait is 1702-ben faragták, ugyancsak gótikus stílusban. Az évszázadok során a templomot több alkalommal javították. Ezért mára csak a szentély félköríves záródása őrzi az eredeti stílust. A település a 18-19. században a Kemény család és a nagyenyedi református kollégium birtoka volt. 1848-1849-ben, az itteni kastélyában lakó Kemény István töltötte be Alsó-Fehér vármegye alispáni tisztét. 1918-tól Müller István építész tervei alapján, a Műemlékvédelmi Bizottság segítségével, a hívek adományaiból és munkájával renoválták a templomot. E renoválás alkalmával épült a harangláb helyett a ma is álló, Kós Károly tervezte torony. A templom előtt barna piramis, a Kemény-kripta áll. 2002-ben a település 1365 lakosából 997 volt román, 352 magyar nemzetiségű; 989 ortodox és 344 református vallású.

Magyarbagó (Băgău) Nagyenyedtől hét kilométerre, keletre, a Maros bal partján fekszik, Csombord szomszédságában. A település neve a Bagó személynévből ered, amely etimológiailag megfelel a bagoly közszónak. 1296-ban említették először Bogo alakban, jelezve, hogy korábban Perech-nek hívták. 1431-ben már a Bagó névalak jelent meg. 1329-ben a budai káptalan birtokolta a falut, 1332-ben plébániatemploma volt. Református gyülekezete a kezdetektől 1700-ig anyaegyházközséget alkotott, de 1766-ban már Csombord filiájává vált. A falu mai temploma 1803-ban épült, Kölönte József és felesége, Simon Vera védnöksége alatt. Ugyanebben az évben harangot is adományoztak a templomnak. 1861-1863 között a templom megrepedt falait Jakab Károly kurátor idején javították. 1925-1928 között a hívek adományából és munkájával a templomot újra renoválták. Ugyanekkor, Nagy Béla lelkészsége idején, a kudzsiri Klein Oszkár műhelyében öntött két harangot vásároltak a korábbi helyébe. 2002-ben a falu 569 lakosából 452 volt román, 115 magyar nemzetiségű; 412 ortodox, 119 református és 36 görög katolikus vallású. Az évek során a lelkészi szolgálatot a mindenkori csombordi lelkipásztor végzi.
.