Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


Reformáció 500 - Nagyenyed I

2017-10-22

A REFORMÁCIÓ ERDÉLYI BÖLCSŐHELYEI

» Nagyenyed régió » Nagyenyed

Az egyházmegye területéről érkezett presbiterek és lelkipásztorok, elől járók, tanárok, tanítók, valamint az előadók, a vendégek száma közel 300-at számlált. Az ünnepség természetesen a több mint 450 éve született magyar református egyház bölcsőhelyén, a nagyenyedi református templomban ünnepi istentisztelettel kezdődött. Az igehirdetés szolgálatát Nt. Kántor Csaba püspök-helyettes-esperes végezte az 1 Ján. 5,4-10 alapján. Prédikációjában kiemelte: amivel meggyőzhetjük a világot az a mi hitünk. A reformáció e győzedelmes hitre irányította a világ figyelmét. Erről maga Isten tett bizonyságot fia, az Úr Jézus Krisztus által. Nemzedékről-nemzedékre megvallott Krisztusban való hitünk életet és örökéletet adhat.
Istentisztelet után művészi program keretében Marosán Csaba kolozsvári színművész “Luther asztali beszélgetések” című előadását hallgathattuk meg számos, mára is igen hasznos konklúzió levonására is lehetőséget kapva. A megyénkben már egyre otthonosabban mozgó Oláh duó, vagyis Oláh Mátyás kercsedi lelkipásztor zenész,és húga Boglárka a kolozsvári zeneakadémia doktorandusza csellóra és zongorára írt Kodály-darabokat adott elő. Szabó Zsombor zenetanár vezényletével fellépett a Bethlen Kollégium Leánykórusa.
Nt. Dr. Gudor Kund Botond esperes köszöntő beszédében arra mutatott rá, hogy az efézusi levél erkölcsi buzdítása szerinti megújulásnak, mint felhívásnak és nem utolsó sorban mint reformációi örökségnek aktualitása van. A reformáció ugyanis nemcsak az egyház szétválását hozta, hanem az ember meghasonlását, bűnös önmagával való szembenézését is. A mai együttlét célja több, mint az 500 év megünneplése, alkalom a jövőről való együttgondolkodásra is. Az egyre szórványosodó Fehér megyében még sok feladatunk van.
Szőcs Ildikó, a Bethlen-Kollégium igazgatónője ünnepi beszédében Isten kegyelmének tulajdonította, hogy 500 év után még itt lehetünk, megújult iskolával, megújuló lélekkel.
Dr. Lőrincz Helga, Nagyenyed alpolgármester asszonya és a Fehér Megyei RMDSZ elnöknője üdvözlő szavaiban arról beszélt, hogy az anyanyelven való beszéd és gondolkodás joga és hasznossága, református hitünk velejárója. Mucsi László egyházmegyei gondnok, a Presbiteri Szövetség egyházmegyei elnöke Isten áldását és kegyelmét kérte a megtisztelő presbiteri szolgálatra.
Végül Nt. Tóth Tibor nagyenyedi lelkipásztor röviden ismertette az egyházközség történetét “szemelvények az ekklézsia életéből” címmel.
A 90. Zsoltár eléneklése után szépművészeti kiállítást tekinthetett meg a közönség. A tárlat a frissen felújított Esperesi Hivatal új székhelyén kapott helyet. Összeállította és bemutatta Nt. Lőrincz Konrád felenyedi és Nt. Horhát Miklós lőrincrévei református lelkipásztor. A kiállított művek id. Lőrincz Zoltán ny.lp, Horhát Miklós lőrincrévei lp, Orth István szebeni lp, Szabó László marosvásárhelyi lp, Horhát Kund és nem utolsó sorban a reformációt és mai egyházi életünket szellemes rajzsorozatban bemutató, Kolozsvár-alsóvárosi lelkész, Adorjáni László nevét fémjelzi. A Kollégium udvarán fotókiállítás várta az érdeklődőket. Az est a Kollégium konviktusán állófogadással zárult.