Tel: 0258-863 286
Mobil: 0766-966 007
Tel / Fax: 0258-811.826
Email: nagy_enyed@yahoo.com


250 éves a Magyarbényei református templom

2016-11-20

» Küküllőmente » Magyarbénye

A parókia udvarán a gyülekezet lelkipásztora, presbitériuma és a vallásórás gyermekek fogadták Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökét és feleségét. „Ez az a nap, mit az Úr szerzett” csendült fel gitárkíséretben az ének a gyermekek ajkáról. Demeter- Erdei Zoltán, helybéli lelkipásztor, az énekben is elhangzott 118. Zsoltár ismert mondatával köszöntötte a püspök urat és feleségét. A parókia udvara hamarosan megtelt közelből és távolból érkezett lelkipásztorokkal és vendégekkel.

A megújult 250 éves templom zsúfolásig megtelt ünneplő hívekkel. A hálaadó istentisztelet liturgusa a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese, Gudor Kund Botond, aki imádságban adott hálát az ünnepi alkalomért. Kató Béla püspök úr az 1 Kir 8, 27-30 alapján hirdette Isten igéjét. Igehirdetésében rávilágított arra, hogy ez a hálaadó istentisztelet is lehetőséget teremt az Isten, és nem magunk ünneplésére. Jóllehet a két templom, a salamoni és a magyarbényei templom építésének idejét, méreteit, felszereltségét illetően teljesen különbözőek, mégis a legfontosabb szempontból hasonlítanak. A magyarbényei és a salamoni templom is az imádság házaként szolgált. Az igehirdetésben az imádság megtartó erejét hangsúlyozta a belső békesség megtalálása érdekében. Imádkozni kell a belső és külső ellenség támadásakor, betegségek és természeti csapások esetén, de még a hittől, templomtól eltávolodottakért is, hogy nekik is lelki otthonukká váljon az Isten háza. A beolvadás nagy veszélye fenyegette az ószövetségi népet, és fenyegeti a mai magyarbényei református közösséget is. A hitben és nyelvében való megmaradásra buzdítva kérte a püspök úr Isten áldását a magyarbényei gyülekezetre.
Az ünnepi gyülekezetet Gudor Kund Botond esperes köszöntötte, megköszönve a püspök úr igehirdetését és a helybeli lelkipásztor és gyülekezet igyekezetét. Demeter- Erdei Zoltán, házigazda lelkipásztor, a Hab 2, 1 ige alapján köszöntötte az egybegyűlteket, majd a magyarbényei gyermekek műsora, a felnőtt kórus ünnepi énekei, szavalatai következtek.
A helybéli ortodox lelkipásztor köszöntését az egykori magyarbényei lelkipásztorok őszinte és személyes hangvételű köszöntése követte, majd a gyülekezet a templomot és annak felújítását bemutató fényképes kivetítést tekinthette meg. Záró ének és áldás után a templom udvarán levő kopjafa leleplezésére került sor, amelyet erre a jubileumi alkalomra állíttatott a gyülekezet.
A hálaadó ünnepnapot a bethlenszentmiklósi „Csillagszeműek” néptánccsoport és Köpeczi Sándor- Attila operaénekes ünnepi műsora és közös ebéd zárta a helyi kultúrotthonban.
A nap végén újra megfogalmazódott az a gondolat, hogy ez valóban az a nap volt, amit az Úr szerzett, és amelyen mindannyian örvendezhettünk.

Fotó: Kőmíves István